کدام مطلب را بیشتر دوست دارید؟
(32.11%) 44
برنامه های ایترنتی
(8.029%) 11
برنامه های امنیتی
(35.76%) 49
برنامه های کاربردی
(24.08%) 33
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 137